Confidenţialitate

Cartea Electronică de Identitate se introduce și în România

După numerose amânări, Cartea Electronică de Identitate va deveni realitate și pentru români.

Termenul-limită pentru emiterea cărților de identitate electronice (CI)
este cuprins în Regulamentul (UE) 2019/1157 și este stabilit, mai exact, în data de 2 august 2021.

Astfel, cel mai târziu la început de august 2021, tinerii de peste 12 ani din țara noastră vor putea solicita autorităților eliberarea de acte de identitate.

“Cărţile electronice de identitate vor simplifica relaţia cetăţenilor români cu autorităţile naţionale şi cu cele din alte state.

Cetăţenii vor putea interacţiona de unde vor cu autorităţile administraţiei publice putând cere prestarea de servicii, vor fi eliminate celebrele cozi de la ghişeele din zona Ministerului Interne şi din alte zone ale administraţiei publice.

Cartea electronică de identitate va asigura funcţionalitatea de card de sănătate. Se va crea și posibilitatea de a crea o carte de identitate simplă pentru cetățenii care nu vor carte de identitate cu cip.

Cartea simplă de identitate nu va conţine cip sau date electronice, dar va prezenta un grad ridicat de securitate. Acest tip de carte fără cip nu va putea fi folosită de anul viitor pentru a ieşi din ţară”, a declarat Marcel Vela.

Din momentul în care va fi posibilă eliberarea cărților electronice de identitate, vârsta de la care se va putea solicita un act de identitate se va reduce de la 14 ani, cât este în prezent, la 12 ani, potrivit unui proiect de act normativ pus în dezbatere recent de Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

”Funcționalitatea de card de sănătate va fi asigurată de certificatul digital emis de MAI, înscris în cip. Cardul național de sănătate își încetează valabilitatea la data la care titularului i s-a eliberat o carte electronică de identitate”, se arată în proiectul pentru implementarea CEI (Cartea Electronică de Identitate).

Cartea de identitate simplă şi Cartea Electronică de Identitate se vor elibera cu următoarele termene de valabilitate:

a) de 6 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 12 şi 18 ani;

b) de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani;

c) nelimitată, după împlinirea vârstei de 70 de ani.

De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărții electronice de identitate, cetăţenii români pot opta pentru eliberarea unei cărţi electronice de identitate sau a unei cărţi de identitate simple, cu excepţia minorilor cu vârsta cuprinsă între 0 şi 12 ani, se arată în proiect.

Nu e prima dată când se discută despre Cartea Electronică de Identitate, nici despre înlocuirea Cardului Național de Sănătate prin CEI. Cu trei ani în urmă, un proiect de lege ce conținea aproximativ aceleași prevederi a fost pus în dezbatere de MAI, dar acesta nu a mai fost dezbătut și votat de parlamentari.

Producerea noilor acte de identitate se va realiza, centralizat, de către Compania Națională „Imprimeria Națională”.

Proiectul de ordonanță a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români

 

Textul în vigoare Textul propus
  Art. I. – Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
Art. 3

 

(1) Integrarea şi administrarea bazelor de date privind evidenţa persoanelor, a actelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate provizorii, a cărţilor de alegător şi a celorlalte documente necesare persoanei în relaţiile cu statul se realizează de D.E.P.A.B.D.

(2) D.E.P.A.B.D. administrează Sistemul naţional informatic de evidenţă a persoanelor, denumit în continuare S.N.I.E.P.

(3) S.N.I.E.P. reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate cu mijloace informatice pentru ţinerea evidenţei persoanelor, producerea, emiterea şi evidenţa actelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate provizorii, a cărţilor de alegător şi a altor documente necesare persoanei în relaţiile cu statul.

1. Alineatele (1) și (3) ale articolului 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:

,,(1) Integrarea şi administrarea bazelor de date privind evidenţa persoanelor, a actelor de stare civilă, a actelor de identitate şi a celorlalte documente necesare persoanei în relaţiile cu statul se realizează de D.E.P.A.B.D.

 

 

(3) S.N.I.E.P. reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate cu mijloace informatice pentru ţinerea evidenţei persoanelor, producerea, emiterea şi evidenţa actelor de stare civilă, a actelor de identitate şi a altor documente necesare persoanei în relaţiile cu statul.”

Art. 6

 

(1) În vederea realizării evidenţei cetăţenilor români, fiecărei persoane fizice i se atribuie, începând de la naştere, un cod numeric personal, denumit în continuare C.N.P., care se înscrie în actele şi certificatele de stare civilă şi se preia în celelalte acte cu caracter oficial, emise pe numele persoanei respective, precum şi în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, denumit în continuare R.N.E.P.

(2) C.N.P. reprezintă un număr semnificativ ce individualizează în mod unic o persoană fizică şi constituie un instrument de verificare a datelor de stare civilă ale acesteia şi de identificare în anumite sisteme informatice de către persoanele autorizate.

(3) C.N.P. sunt generate şi administrate prin mijloace informatice de D.E.P.A.B.D., care emite şi distribuie anual către serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Bucureşti şi Departamentul consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe listele conţinând codurile numerice personale precalculate pentru anul în curs.

(4) Pentru situaţii de excepţie, la solicitarea instituţiilor publice prevăzute la alin. (3), D.E.P.A.B.D. generează C.N.P. suplimentare.

 

2. Alineatele (1), (3) și (4) ale articolului 6 se modifică și vor avea următorul cuprins:

,,(1) Fiecărei persoane fizice i se atribuie un cod numeric personal, denumit în continuare C.N.P., care se înscrie în actele şi certificatele de stare civilă şi se preia în actele de identitate şi în alte documente oficiale, precum şi în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, denumit în continuare R.N.E.P.

 

 

 

 

(3) C.N.P. este generat de către D.E.P.A.B.D., în calitate de unic  administrator, prin mijloace informatice.

 

 

 

 

 

(4) Pentru situaţii de excepţie, la solicitarea serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Bucureşti sau Departamentului consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, D.E.P.A.B.D. generează C.N.P. suplimentare.”

 (5) Atribuirea C.N.P. se face, în ţară, de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor sau, acolo unde acestea nu există ori nu funcţionează, de autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, iar în străinătate, de Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României, în baza listelor prevăzute la alin. (3) sau, după caz, alin. (4).

(6) Gestionarea şi verificarea atribuirii C.N.P. revin serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, sub coordonarea D.E.P.A.B.D.

3. Alineatele (5) şi (6) ale articolului 6 se abrogă.

 

Art. 9

 

(3) Actualizarea datelor din R.N.E.P. se realizează pe baza documentelor prezentate de persoana interesată sau comunicate de autorităţi, potrivit atribuţiilor ce le revin, în situaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

(4) Autorităţile prevăzute la alin. (3) sunt:

a) Ministerul Afacerilor Externe, pentru evenimentele de stare civilă intervenite în străinătate;

b) Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, pentru cei care dobândesc sau pierd cetăţenia română;

c) organele judiciare, pentru persoanele faţă de care s-a dispus interzicerea exercitării drepturilor electorale, interzicerea prezenţei sau părăsirii localităţii, precum şi pentru persoanele puse sub interdicţie;
d) instanţele judecătoreşti, notarii publici şi ofiţerii de stare civilă, pentru modificări intervenite ca urmare a divorţului;
e) Direcţia Generală de Paşapoarte, pentru cei care dobândesc sau deţin statutul de cetăţean român cu domiciliul în străinătate.
f) structurile de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor sau din cadrul primăriilor, acolo unde nu funcţionează servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, pentru modificările intervenite în statutul civil al persoanelor fizice.

4. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 9 se modifică și vor avea următorul cuprins:

,,(3) Actualizarea datelor din R.N.E.P. se realizează, prin mecanisme informatice, pe baza informaţiilor preluate din alte sisteme, a documentelor prezentate de persoana interesată sau a informațiilor comunicate de autorităţi.

(4) Lista autorităţilor care pot comunica informații pentru a fi utilizate la actualizarea datelor din R.N.E.P.potrivit alin. (3) se stabileşte prin Hotărâre a Guvernului.

 

 

 

 

Art. 12

 

(1) Începând cu vârsta de 14 ani, cetăţenilor români li se eliberează acte de identitate.

 

 

 

 

 

 

(2) În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei prevăzute la alin. (1), cetăţenii români sunt obligaţi să solicite eliberarea actului de identitate.

(3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate.

5. Alineatele (1) și (3) ale articolului 12 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Cetățenilor români li se eliberează acte de identitate:

a) începând cu vârsta de 14 ani, până la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărții electronice de identitate;

b) începând cu vârsta de 12 ani, de la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărții electronice de identitate.

 

(3) Prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate simplă, cartea electronică de identitate, cartea temporară de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate.”

6. După articolul 12 se introduce un nou articol, art. 121, cu următorul cuprins:

„Art.121 – Opțional, se poate elibera carte electronică de identitate înainte de împlinirea vârstei de 12 ani, la solicitarea unuia dintre părinți, a reprezentatului legal, a persoanei desemnate din cadrul serviciului social public sau al unui organism privat acreditat, destinat protecției speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de părinți, unde se află minorul, sau a persoanei căreia i-a fost dat în plasament copilul.”

Art. 13   X  Jurisprudenta

(1) Actul de identitate face dovada identităţii, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă.

 

 

 

 

(2) În condiţiile Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, cartea de identitate şi cartea electronică de identitate constituie document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene.

(2^1) Cartea de identitate şi cartea electronică de identitate permit titularului utilizarea acestora ca şi card naţional de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Cartea electronică de identitate permite titularului autentificarea în sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne sau sisteme informatice terţe ale administraţiei publice, stabilite prin hotărâre a Guvernului, precum şi utilizarea semnăturii electronice extinse bazate pe certificat calificat, în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3^1) Prin autentificare se înţelege procedura prin care i se permite unei persoane ce posedă un anumit set de date create în acest scop să aibă acces la un sistem informatic.

 

(4) În cazul minorului căruia nu i s-a eliberat primul act de identitate, dovada identităţii se face cu certificatul de naştere. Dovada cetăţeniei acestuia se face cu certificatul de naştere însoţit de actul de identitate sau paşaportul unuia dintre părinţi.

7. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 13 – (1) Actul de identitate face dovada identităţii, a cetăţeniei române şi, după caz, a domiciliului din România. Dovada reședinței se face cu documentul prevăzut la art.33 alin.(1).

(2) De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărții electronice de identitate, aceasta face și dovada că titularul are domiciliul în străinătate.

(3) Cartea electronică de identitate, precum şi cărţile de identitate emise până la data de 01 august 2021, aflate în termen de valabilitate, constituie document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene.

 

 

 

 

 

 

(4) Cartea electronică de identitate permite titularului autentificarea în sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne și în sisteme informatice ale altor instituții publice sau private, precum şi utilizarea semnăturii electronice, în condițiile legii.

 

 

(5) Prin autentificare se înţelege procedura prin care i se permite unei persoane ce posedă legal un anumit set de date create în acest scop să se identifice într-un sistem informatic, în interes propriu sau în relația sa cu persoane juridice de drept public ori de drept privat.

(6) În cazul minorului căruia nu i s-a eliberat primul act de identitate, dovada identităţii se face cu certificatul de naştere. Dovada cetăţeniei acestuia se face cu certificatul de naştere însoţit de actul de identitate sau paşaportul unuia dintre părinţi.”

Art. 14  X

Jurisprudenta

 

(1) Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii acesteia sau a reprezentantului său legal.

 

 

 

 

 

 

(4) În cazul minorului care la împlinirea vârstei de 14 ani se află, în condiţiile legii, în centre specializate aflate sub autoritatea serviciilor publice de asistenţă socială, actul de identitate se eliberează, prin grija acestor servicii, de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor din raza teritorială de competenţă.

8. Alineatele (1) și (4) ale articolului 14 se modifică și vor avea următorul cuprins:

,,(1) Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii acesteia sau a reprezentantului său legal. În cazul în care solicitantul actului de identitate sau reprezentantul său legal nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la domiciliu sau reşedinţă, cererea şi documentele pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor.

(4) În cazul minorului care, la împlinirea vârstei prevăzute la art.12 alin.(1), se află în centre specializate aflate sub autoritatea serviciilor publice de asistenţă socială, actul de identitate se eliberează, prin grija acestor servicii, de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor din raza teritorială de competenţă.”

 

 

 

9. După alineatul (2) al articolului 14 se introduc trei noi alineate, alin.(21) –(23), cu următorul cuprins:

„(21) De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărții electronice de identitate, cetăţenii români pot solicita eliberarea acesteia oricărui serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor.

(22) De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărții electronice de identitate, cetăţenii cu domiciliul în România aflaţi temporar în străinătate pot solicita eliberarea acesteia la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

(23) De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărții electronice de identitate, cetăţenii români cu domiciliul în străinătate pot solicita eliberarea cărţii electronice de identitate cu menţionarea ţării de domiciliu, oricărui serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor ori misiunii diplomatice sau oficiului consular ale României din statul în care îşi stabilesc domiciliul.”

 

 

 

10. După alineatul (6) al articolului 14 se introduce un nou alineat, alin.(7), cu următorul cuprins:

„(7) Se abilitează D.E.P.A.B.D. să organizeze, să conducă şi să coordoneze platforme-pilot pentru eliberarea cărţilor electronice de identitate. Condițiile de organizare a platformelor-pilot se stabilesc prin ordin al Ministrului Afacerilor Interne.”

Art. 15

 

(1) Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezintă un formular-tip care conţine datele cu caracter personal ale solicitantului şi informaţiile stabilite de lege pentru constituirea şi actualizarea R.N.E.P.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se semnează de solicitant în prezenţa lucrătorului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a reprezentantului misiunii diplomatice sau al oficiului consular şi trebuie să fie însoţită de documentele care, potrivit legii, fac dovada numelui de familie şi a prenumelui, datei de naştere, statutului civil, cetăţeniei române, adresei de domiciliu şi, după caz, adresei de reşedinţă.

(3) Cererile care privesc eliberarea unui nou act de identitate trebuie însoţite numai de documentele care, potrivit legii, fac dovada adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă, cu excepţia situaţiei în care:

a) au intervenit modificări ale datelor privind numele de familie şi prenumele, data de naştere, statutul civil şi cetăţenia română, când se prezintă şi documentele care atestă aceste modificări;
b) solicitantul este titular al unei cărţi cărţi de identitate provizorii sau al unui buletin de identitate, când se prezintă toate documentele prevăzute la alin. (2).

(4) În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau al deteriorării actelor de identitate, solicitantul trebuie să prezinte un alt document oficial, cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identităţii. Atunci când persoana nu deţine un astfel de document ori în situaţia în care se constată diferenţe între fizionomia solicitantului şi documentele prezentate sau informaţiile din R.N.E.P., se solicită verificarea identităţii de către structura teritorială a poliţiei.

11. Alineatele (1)-(4) ale articolului 15 se modifică și vor avea următorul cuprins:

,,(1) Cererea pentru eliberarea actului de identitate conţine datele cu caracter personal ale solicitantului şi informaţiile necesare actualizării R.N.E.P.

 

(2) Datele solicitantului actului de identitate se preiau din sisteme informatice sau, după caz, din documentele prezentate în original care, potrivit legii, fac dovada numelui de familie şi a prenumelui, datei de naştere, statutului civil, cetăţeniei române şi, după caz, a domiciliului sau reşedinţei, în vederea constituirii sau actualizării mapei electronice.

 

(3) Procedura înregistrării şi generării cererilor pentru eliberarea actelor de identitate, documentele care trebuie prezentate de solicitanţi, precum şi modalităţile de certificare a identităţii, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare unitară a prevederilor prezentei ordonanţe de urgență.

 

 

 

 

 

(4) Procedura privind certificarea identităţii solicitantului actului de identitate ca urmare  a pierderii, furtului, distrugerii sau al deteriorării se stabilește prin normele metodologice de aplicare unitară a prevederilor prezentei ordonanţe de urgență.

 

 

12. După alineatul (1) al articolului 16 se  introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:

,,(11) De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărții electronice de identitate, aceasta se eliberează cu valabilitate de 3 ani, pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 0 și 12 ani.”

 

Art. 16

 

(2) De la data punerii în circulaţie a cărţii electronice de identitate, cartea de identitate şi cartea electronică de identitate se eliberează:

a) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;

b) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani, cu excepţia cărţii electronice de identitate prevăzute la art. 17 alin. (6) lit. a), care se eliberează cu termen de valabilitate de 5 ani.

(3) De la data punerii în circulaţie a cărţii electronice de identitate, cetăţenii români pot opta pentru eliberarea:

 

a) unei cărţi de identitate;

b) unei cărţi electronice de identitate, în una dintre variantele prevăzute la art. 17 alin. (6).

13. La articolul 16, alineatele (2) şi (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

,,(2) Cartea de identitate simplă şi cartea electronică de identitate se eliberează:

a) cu valabilitate de 6 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 12 şi 18 ani;

b) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani;

 

c) cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 70 de ani.

(3) De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărții electronice de identitate, cetăţenii români pot opta pentru eliberarea:

a) unei cărţi electronice de identitate;

b) unei cărţi de identitate simple, cu excepţia minorilor cu vârsta cuprinsă între 0 şi 12 ani.

Art. 17

(1) Cartea de identitate conţine date în format tipărit sau în format inscripţionat prin tehnici speciale, date aferente cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, înscrise în mediu de stocare, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă.

(1^1) În mediul de stocare prevăzut la alin. (1), care asigură funcţionalitatea cărţii de identitate ca şi card naţional de asigurări sociale de sănătate, se înscriu exclusiv datele aferente cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 , cu modificările şi completările ulterioare.
(1^2) Datele aferente cardului naţional de asigurări sociale de sănătate stabilite la art. 331 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 , cu modificările şi completările ulterioare, înscrise în mediul de stocare a cărţii de identitate, pot fi accesate şi utilizate doar de persoanele abilitate conform Legii nr. 95/2006 , cu modificările şi completările ulterioare, şi actelor normative subsecvente acesteia.

(1^3) Datele biometrice nu pot fi accesate de persoanele prevăzute la alin. (1^2).   

(2) Datele cu caracter personal înscrise în cartea de identitate sunt:
a) numele şi prenumele titularului;

b) sexul;

c) cetăţenia titularului;

d) data şi locul naşterii titularului;

e) semnătura olografă a titularului;

f) imaginea facială a titularului;

g) C.N.P.;

h) adresa de domiciliu a titularului.

 

(3) În cazul incapabililor şi al persoanelor infirme sau analfabete, semnătura olografă a titularului poate lipsi din conţinutul cărţii de identitate.

(4) Cartea electronică de identitate conţine date în format tipărit sau în format inscripţionat prin tehnici speciale, date în format electronic, date aferente cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 , cu modificările şi completările ulterioare, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă.

(5) Datele cu caracter personal care se înscriu în cartea electronică de identitate sunt cele prevăzute la alin. (2), cu aplicarea, după caz, a prevederilor alin. (3). În format electronic se înscriu:

a) datele din formatul tipărit, cu excepţia semnăturii olografe a titularului;
b) prenumele părinţilor titularului;

c) certificate şi certificate calificate, astfel cum acestea sunt definite de Legea nr. 455/2001;

 

 

 

 

d) date biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi imaginile impresiunilor papilare a două degete.

e) datele aferente cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 , cu modificările şi completările ulterioare.

(5^1) Datele stabilite la art. 331 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 , cu modificările şi completările ulterioare, se înscriu în cartea de identitate şi în cartea electronică de identitate, în mediu de stocare electronic, ulterior producerii acestora, în condiţiile prevăzute de lege.

(6) La cererea solicitantului, cartea electronică de identitate se eliberează:

a) cu toate datele prevăzute la alin. (5);

sau
b) cu datele prevăzute la alin. (5), cu excepţia imaginii impresiunilor papilare.

14. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 17 – (1) Cartea de identitate simplă conţine date în format tipărit și în format inscripționat prin tehnici speciale, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Datele cu caracter personal înscrise în actele de identitate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare unitară a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

 

 

 

 

 

 

(3) Cartea electronică de identitate conţine date în format tipărit și în format inscripționat prin tehnici speciale, date în format electronic, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă.

 

 

(4) În format electronic se înscriu:

 

 

a) datele din formatul tipărit;

 

 

b) un certificat digital pentru autentificare emis și înscris de Ministerul Afacerilor Interne;

c) un certificat digital pentru semnătură electronică emis și înscris de Ministerul Afacerilor Interne şi, după caz, certificate calificate pentru semnătură electronică, astfel cum acestea sunt definite de legislația în domeniu;

d) datele biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi impresiunile papilare a două degete.

(5) Sunt exceptate de la obligaţia furnizării impresiunilor papilare următoarele categorii de persoane:

a) minorii sub vârsta de 12 ani;

b) persoanele pentru care prelevarea amprentelor de la oricare degete este fizic imposibilă.”

Art. 17^1

(1) Certificatele şi certificatele calificate se emit şi se înscriu după cum urmează:
a) certificatele, de către Ministerul Afacerilor Interne;

b) certificatele calificate, de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

(1^1) Certificatul prevăzut la alin. (1) lit. a) poate fi utilizat numai în raport cu sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne şi cu sisteme informatice terţe ale administraţiei publice stabilite prin hotărâre a Guvernului.

 

 

 

(2) Pentru autentificarea în sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne, nivelul de aplicabilitate şi condiţiile de utilizare a certificatelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Certificatul calificat se înscrie în cartea electronică de identitate ulterior producerii acesteia, la solicitarea titularului. Certificatul calificat se poate elibera doar persoanelor având capacitate deplină de exerciţiu.

15. Articolul 171 se modifică și va avea următorul cuprins:

 

 

 

 

,,Art. 171(1) Certificatele digitale prevăzute la art.17 alin.(4)  se utilizează pentru autentificare și semnare, în raport cu sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne şi cu sistemele informatice ale altor instituții publice. În relațiile cu instituțiile publice, documentele semnate cu certificatul digital prevăzut la art.17 alin. (4) lit.c) au aceeași valoare ca documentele semnate olograf.

(2) Cerințele de emitere și utilizare a certificatelor digitale emise de MAI  prevăzute la art.17 alin.(4) lit. b) și c) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Certificatele calificate prevăzute la art.17 alin. (4) lit. c) se înscriu în cartea electronică de identitate ulterior producerii acesteia, la solicitarea titularului.

(4) Procedurile privind colectarea datelor, imaginii faciale şi a semnăturii, precum şi procedurile de colectare şi ştergere a impresiunilor digitale se stabilesc prin normele metodologice de aplicare unitară a prevederilor prezentei ordonanţe de urgență.”

 

Art. 17^2

 

(2) Datele biometrice se colectează pentru a fi înscrise în cartea electronică de identitate numai în scopul verificării autenticităţii acesteia şi identităţii titularului.

 

 

 

 

 

(3) Verificarea identităţii titularului cărţii electronice de identitate se stabileşte prin compararea directă a datelor biometrice preluate de la titularul acesteia, cu ocazia verificării, şi a datelor înscrise în cartea electronică de identitate.

(4) După personalizarea cărţii electronice de identitate, respectiv a cărţii de identitate şi transmiterea acestora la autoritatea competentă să le elibereze, toate datele stocate în bazele de date de producţie se şterg imediat prin procedură automată şi ireversibilă.

 

 

16. Alineatele (2) – (4) ale articolului 172 se modifică și vor avea următorul cuprins:

,,(2) Datele biometrice se colectează pentru a fi înscrise în cartea electronică de identitate în scopul verificării autenticităţii acesteia şi identităţii titularului potrivit Regulamentului (UE) 2019/1157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație.

(3) Verificarea autenticității documentului și a identității titularului poate fi efectuată numai de către personalul autorizat în mod corespunzător și atunci când legea prevede ca fiind obligatorie prezentarea documentului.

(4) Datele biometrice stocate în scopul personalizării cărților de identitate electronice în S.N.I.E.P. se păstrează până la data ridicării documentului și nu mai mult de 90 de zile de la data producerii actului respectiv. La împlinirea acestui termen, toate informaţiile stocate în bazele de date de producţie se şterg imediat prin procedură automată şi ireversibilă.”

(5) Imaginile impresiunilor papilare colectate pentru eliberarea cărţii electronice de identitate şi stocate în Sistemul naţional informatic de evidenţă a persoanelor se şterg prin procedură automată imediat după ridicarea cărţii electronice de identitate sau, dacă nu a fost ridicată, cel târziu la împlinirea unui termen de 3 luni de la data programată pentru eliberarea acesteia.

(5^1) Procedurile de ştergere prevăzute la alin. (4) şi (5) asigură imposibilitatea recuperării parţiale sau totale a datelor şterse.

(6) Procedurile de colectare a datelor biometrice pentru emiterea cărţii electronice de identitate, precum şi procedurile de ştergere a datelor prevăzute la alin. (4) şi (5) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne.

17. Alineatele (5), (51) și (6) ale articolului 172 se abrogă.

 

Art. 19   X

Jurisprudenta

(1) Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor eliberează un nou act de identitate în următoarele cazuri:

k) pentru preschimbarea actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.

 

 

 

18. La articolul 19 alineatul (1), litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:

 

 

”k) pentru preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.”

 

 

 

(2) Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate, în condiţiile art. 15 şi 16, după cum urmează:

a) cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a);

 

19. La articolul 19 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„a) cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 45 zile, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a);”

 

20. După articolul 20 se introduce un nou articol, art. 201, cu următorul cuprins:

„Art. 201(1) De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărții electronice de identitate, cartea temporară de identitate se eliberează la cererea cetăţeanului care solicită emiterea unei cărți electronice de identitate sau a cărţii de identitate simple și nu deţine un act de identitate valabil.

(2) Termenul de valabilitate a cărţii temporare de identitate este de 45 de zile.

 

Art. 22

(1) Actul de identitate al persoanei fizice reţinute, arestate preventiv sau care execută pedeapsa închisorii se păstrează de către administraţia aresturilor ori a penitenciarelor şi se restituie la punerea în libertate a titularului acestuia.

(2) Actul de identitate al persoanei fizice internate într-un centru educativ se păstrează pe durata internării de către administraţia acestei instituţii.
 

(3) Cererea de eliberare a actului de identitate pentru persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se primeşte şi se soluţionează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială funcţionează instituţiile respective.

 

 

(4) Cererea de eliberare a unui nou act de identitate, solicitat potrivit dispoziţiilor art. 19 alin. (1) de către persoana internată într-o instituţie sanitară, se primeşte şi se soluţionează în condiţiile alin. (3).

 

21. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22 – (1) Actul de identitate al persoanei fizice reţinute, arestate preventiv sau care execută pedeapsa închisorii ori care se află în centre educative se păstrează de către administraţia instituţiilor în cauză şi se restituie la punerea în libertate a titularului acestuia.

(2) Pentru persoanele aflate în una dintre situaţiile prevăzute la alin.(1) ori cele internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituţii sanitare, de ocrotire/centre de servicii sociale care refuză solicitarea eliberării actului de identitate, cererea va fi formulată de funcţionarul desemnat din cadrul instituţiei unde este internat/găzduit.

(3) Cererea de eliberare a actului de identitate pentru persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau pentru persoanele internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituţii sanitare, de ocrotire/centre de servicii sociale se primeşte şi se soluţionează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială funcţionează instituţiile respective.

Art. 23

(3) Actele de identitate declarate pierdute, distruse sau furate sunt nule de drept.

 

22. Alineatul (3) al articolului 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,(3) Actele de identitate pierdute, distruse sau furate sunt nule de drept.”

Art. 24

(2) Actul de identitate declarat pierdut sau furat, care a fost ulterior găsit de titular, trebuie predat în termen de 48 de ore la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor unde a fost declarat evenimentul.

23. Alineatul  (2) al articolului 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,(2) Se interzice utilizarea actului de identitate declarat pierdut sau furat, care a fost ulterior găsit de titular.

Art. 28

X

Jurisprudenta

(1) Dovada adresei de domiciliu se poate face cu:

 

a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;

 

b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau persoană juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a) sau, după caz, la lit. d);

 

d) documentul eliberat de autoritatea administraţiei publice locale, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinaţie de locuinţă;

c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) şi b);

e) actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului său legal ori actul de încredinţare, însoţit, după caz, de unul din actele prevăzute la lit. a)-d), în cazul minorilor care solicită eliberarea unui act de identitate.

(2) Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului prevăzută la alin. (1) lit. b) poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

(3) În cazul minorului şi al persoanei puse sub interdicţie, declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) lit. c) se dă şi se semnează de către părintele sau, după caz, părinţii care exercită autoritatea părintească sau de către reprezentanţii lor legali.

24. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 24 – (1) Dovada adresei de domiciliu şi, după caz, de reşedinţă din România se poate face cu:

a) extrasul de carte funciară;

b) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, pentru imobilele care servesc total sau parţial ca locuinţă;

c) declaraţia scrisă de primire în spaţiu a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, din care să rezulte consimţământul și  numărul de persoane care locuiesc la adresă, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a), b) şi d).

d) documentul eliberat de autoritatea administraţiei publice locale, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinaţie de locuinţă;

e) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a), b) şi d);

f) în cazul minorilor şi al persoanei puse sub interdicţie, actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului său legal şi, după caz, actul de încredinţare, cu respectarea art. 92 din Codul Civil.

(2) Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului prevăzută la alin. (1) lit. c) poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de ordine publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

(3) În cazul minorului şi al persoanei puse sub interdicţie, declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) lit. e) se dă şi se semnează de către părintele sau, după caz, părinţii care exercită autoritatea părintească sau de către reprezentanţii lor legali.”

25. După articolul 28 se introduce un nou articol , articolul 281, cu următorul cuprins:

„Art.281De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărții electronice de identitate, cetățenii români cu domiciliul în străinătate pot solicita eliberarea unei cărți electronice de identitate cu menționarea țării de domiciliu.”

Art. 33

Menţiunea privind reşedinţa se înscrie pe un document, denumit dovada de reşedinţă, care va însoţi cartea de identitate, cartea electronică de identitate şi cartea de identitate provizorie.

26. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 33. – De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărții electronice de identitate, menţiunea privind reşedinţa se înscrie pe un document, denumit dovada de reşedinţă, care va însoţi cartea de identitate, cartea de identitate simplă şi cartea electronică de identitate.”

Art. 35

 

X

Jurisprudenta

(1) În cazul în care menţiunea din actul de identitate privind stabilirea domiciliului sau a reşedinţei s-a efectuat în baza unui document care ulterior a fost anulat, s-a constatat că era nul, fals ori falsificat, această menţiune este nulă de drept.

27. Alineatul (1) al articolului 35, se modifică și va avea următorul cuprins:  X  Jurisprudenta

,,(1) În cazul în care stabilirea domiciliului sau a reşedinţei s-a efectuat în baza unui document care ulterior a fost anulat, s-a constatat că era nul, fals ori falsificat, această menţiune este nulă de drept.”

 

Art. 41

 

(1) În cazul în care, în condiţiile legii, se schimbă denumirea unor unităţi administrativ-teritoriale sau se aprobă reorganizarea ori trecerea în alt rang a unei unităţi administrativ-teritoriale, precum şi în situaţia în care se schimbă denumirea străzilor sau se renumerotează imobilele, cheltuielile pentru schimbarea cărţii de identitate şi a celorlalte documente prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se suportă din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective.

(3) Se exceptează de la plata cheltuielilor de producere şi eliberare a actelor de identitate persoanele care sunt victime ale calamităţilor naturale, incendiilor sau ale altor dezastre şi care declară pe propria răspundere, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor în a cărui rază teritorială domiciliază ori îşi au reşedinţa, faptul că actul de identitate a fost pierdut, distrus sau deteriorat ca urmare a producerii unei astfel de situaţii.

 

28. Alineatele (1) și (3) ale articolului 41 se modifică și vor avea următorul cuprins:  X  Jurisprudenta

,,(1) În cazul în care, în condiţiile legii, se schimbă denumirea unor unităţi administrativ-teritoriale sau se aprobă reorganizarea ori trecerea în alt rang a acesteia, precum şi în situaţia în care se schimbă denumirea străzilor sau se renumerotează imobilele, cheltuielile pentru schimbarea actelor de identitate şi a celorlalte documente prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se suportă din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective.

(3) Se exceptează de la plata contravalorii actelor de identitate persoanele care sunt victime ale calamităţilor naturale, incendiilor sau ale altor dezastre şi care declară pe propria răspundere, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor în a cărui rază teritorială domiciliază ori îşi au reşedinţa, faptul că actul de identitate a fost pierdut, distrus sau deteriorat ca urmare a producerii unei astfel de situaţii.”

Art. 43

Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

a) nerespectarea dispoziţiilor art. 14 alin. (4), art. 23 alin. (1), art. 24 şi art. 38 alin. (4), cu amenda de la 25 lei la 50 lei;

b) nerespectarea dispoziţiilor art. 12 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (2), art. 39 şi 40, cu amenda de la 40 lei la 80 lei;

c) nerespectarea dispoziţiilor art. 25, art. 34 alin. (2) şi art. 36, cu amendă de la 75 lei la 150 lei.

 

29. Articolul 43 se modifică și va avea următorul cuprins:  X  Jurisprudenta

,,Art. 43 – Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea dispoziţiilor art. 23 alin. (1), art. 24 şi art. 38 alin. (4), cu amenda de la 100 lei la 300 lei;

b) nerespectarea dispoziţiilor art. 12 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (2) lit. a) şi b), art. 39 şi art. 40, cu amenda de la 200 lei la 600 lei;

c) nerespectarea dispoziţiilor art. 14 alin. (4), art. 25, art. 34 alin. (2) şi art. 36, cu amendă de la 400 lei la 800 lei.

  30. După articolul 53 se introduce un nou articol, art.531, cu următorul cuprins:

„Art. 531 – Data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărții electronice de identitate se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne.”

  ART. II – Ordonanţa Guvernului nr.69/2002 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea sistemului informatic de emitere şi punere în circulaţie a documentelor electronice de identitate şi rezidenţă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
Art. 4

(2) Asigurarea cu echipamente şi programe informatice a autorităţilor şi instituţiilor publice se va realiza eşalonat, astfel:

a) în municipiile reşedinţă de judeţ, în termen de 18 luni de la data punerii în circulaţie a cărţii electronice de identitate;

b) în celelalte municipii şi oraşe, în termen de 3 ani de la data punerii în circulaţie a cărţii electronice de identitate;

c) în comune, în termen de 4 ani de la data punerii în circulaţie a cărţii electronice de identitate.

1. Alineatul (2) al articolului 4 se abrogă.
Art. 8

(1) Producerea cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător aferente acestora, a cărţilor de identitate provizorii, a dovezilor de reşedinţă, a cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă se realizează, centralizat, de către Imprimeria Naţională.

(2) Personalizarea documentelor prevăzute la alin. (1), cu excepţia cărţii de identitate provizorii şi a dovezii de reşedinţă, se realizează, centralizat, în Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice, denumit în continuare C.N.U.P.P.E., organizat în cadrul Direcţiei generale de paşapoarte din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

 

 

 

 

(3) Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., şi Inspectoratul General pentru Imigrări, denumit în continuare Inspectoratul, asigură coordonarea din punct de vedere tehnic şi metodologic a structurilor aflate în subordine/coordonare, potrivit legii, pentru toate activităţile referitoare la punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate, cărţii de identitate provizorii, dovezii de reşedinţă, cărţii electronice de rezidenţă şi a cărţii de rezidenţă.

 

(4) Imprimeria Naţională asigură distribuirea la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, respectiv la structurile teritoriale pentru imigrări, a cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător aferente acestora, a cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă, în vederea eliberării către solicitanţi, în condiţiile stabilite prin protocoale încheiate cu D.E.P.A.B.D. şi Inspectoratul.

2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8 – (1) Producerea cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate simple, a cărților temporare de identitate, a cărţilor de identitate provizorii, a dovezilor de reședință, a cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă se realizează, centralizat, de către Imprimeria Naţională.

 

(2) Personalizarea documentelor prevăzute la alin. (1), cu excepția cărții temporare de identitate, a cărţii de identitate provizorii și a dovezii de reședință, se realizează, centralizat, în Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice, denumit în continuare C.N.U.P.P.E., organizat în cadrul Direcţiei generale de paşapoarte din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

(3) Personalizarea cărții temporare de identitate, a cărţii de identitate provizorii și a dovezii de reședință se realizează de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D..

(4) Ministerul Afacerilor Interne, prin D.E.P.A.B.D. şi Inspectoratul General pentru Imigrări, denumit în continuare Inspectoratul, asigură coordonarea din punct de vedere tehnic şi metodologic a structurilor aflate în subordine/coordonare, potrivit legii, pentru toate activităţile referitoare la punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate simple, cărţii temporare de identitate, a cărţii de identitate provizorii, dovezii de reşedinţă, cărţii electronice de rezidenţă şi a cărţii de rezidenţă.

(5) Imprimeria Naţională asigură distribuirea la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, respectiv la structurile teritoriale pentru imigrări, a cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate  simple, a cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă, în vederea eliberării către solicitanţi, în condiţiile stabilite prin protocoale încheiate cu D.E.P.A.B.D. şi Inspectoratul.”

Art. 81

(1)Imprimeria Naţională este abilitată să achiziţioneze şi să pună la dispoziţia D.E.P.A.B.D., a Inspectoratului, a structurilor din subordinea/coordonarea acestora, a celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne responsabile, precum şi a Ministerului Afacerilor Externe echipamentele şi produsele software necesare pentru punerea în circulaţie şi personalizarea cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător aferente acestora, a cărţilor de identitate provizorii, a dovezilor de reşedinţă, a cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă.

3. Alineatul (1) al articolului 81 va avea următorul cuprins:

,,(1) Imprimeria Naţională este abilitată să achiziţioneze şi să pună la dispoziţia D.E.P.A.B.D., a Inspectoratului, a structurilor din subordinea/coordonarea acestora, a celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne responsabile, precum şi a Ministerului Afacerilor Externe, echipamentele, produsele și serviciile de resortul tehnologiei informației și comunicațiilor necesare pentru punerea în circulaţie şi personalizarea cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate simple, a cărţilor temporare de identitate, a dovezilor de reşedinţă, a cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă.”

Art. 82

Imprimeria Naţională asigură materialele consumabile, comunicaţiile şi serviciile necesare funcţionării neîntrerupte a întregului sistem de emitere, gestionare şi eliberare a documentelor prevăzute la art. 8 alin. (1).

4. Articolul 82 va avea următorul cuprins:

„Art. 82 – Imprimeria Națională asigură echipamentele, produsele și serviciile de resortul tehnologiei informației și comunicațiilor prevăzute la art. 81, precum și materialele consumabile necesare pentru eliberarea documentelor prevăzute la art. 8 alin. (1) pentru funcționarea neîntreruptă, optimă și în conformitate cu evoluțiile tehnologice ale acestora.

Art. 9

(1) Stabilirea şi actualizarea contravalorii cărţii electronice de identitate şi a cărţii de identitate se fac de către Imprimeria Naţională, cu avizul Direcţiei generale ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

(2) Contravaloarea cărţii electronice de rezidenţă este egală cu contravaloarea cărţii electronice de identitate, iar contravaloarea cărţii de rezidenţă este egală cu contravaloarea cărţii de identitate.

(3) Contravaloarea cărţii electronice de identitate şi a cărţii de identitate se încasează prin unităţile Trezoreriei Statului sau prin alte unităţi bancare, prin structurile financiare ale D.E.P.A.B.D., ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu personalitate juridică, ale misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, prin autorităţile administraţiei publice locale cu care Imprimeria Naţională a încheiat convenţii în acest scop, precum şi prin Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, componentă a Sistemului electronic naţional.

(4) Contravaloarea cărţii electronice de rezidenţă şi a cărţii de rezidenţă se încasează prin unităţile Trezoreriei Statului, prin alte unităţi bancare cu care Imprimeria Naţională a încheiat convenţii în acest scop, precum şi prin Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor, utilizând cardul bancar, componentă a Sistemului electronic naţional.

(5) Contravaloarea cheltuielilor cu utilităţi şi consumabile, realizate de D.E.P.A.B.D. şi de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor în procesul culegerii datelor şi eliberării cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate, a cărţilor provizorii de identitate şi dovezilor de reşedinţă, respectiv de Inspectorat şi structurile teritoriale pentru imigrări în procesul eliberării cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă, se virează acestora de către Imprimeria Naţională, în condiţii stabilite prin protocol, încheiat între Imprimeria Naţională şi D.E.P.A.B.D., respectiv Inspectorat.

5. Alineatele (1) – (5) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:

,,(1) Stabilirea şi actualizarea contravalorii documentelor prevăzute la art. 8 alin. (1) se fac de către Imprimeria Naţională, cu avizul direcției de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

 

(2) Contravaloarea cărţii electronice de rezidenţă este egală cu contravaloarea cărţii electronice de identitate, iar contravaloarea cărţii de rezidenţă este egală cu contravaloarea cărţii de identitate simple.

(3) Contravaloarea documentelor prevăzute la art. 8 alin. (1) poate fi încasată prin unităţile Trezoreriei Statului sau prin alte unităţi bancare, prin structurile financiare ale D.E.P.A.B.D., ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu personalitate juridică, ale misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, prin autorităţile administraţiei publice locale cu care Imprimeria Naţională a încheiat convenţii în acest scop, precum şi prin Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, componentă a Sistemului electronic naţional.

(4) Contravaloarea cărţii electronice de rezidenţă şi a cărţii de rezidenţă poate fi încasată prin unităţile Trezoreriei Statului, prin alte unităţi bancare cu care Imprimeria Naţională a încheiat convenţii în acest scop, precum şi prin Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor, utilizând cardul bancar, componentă a Sistemului electronic naţional.

(5) Contravaloarea cheltuielilor cu utilităţi şi consumabile, realizate de D.E.P.A.B.D. şi de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor în procesul culegerii datelor şi eliberării cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate simple, a cărţilor temporare de identitate şi dovezilor de reşedinţă, respectiv de Inspectorat şi structurile teritoriale pentru imigrări în procesul eliberării cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă, se virează acestora de către Imprimeria Naţională, în condiţii stabilite prin protocol, încheiat între Imprimeria Naţională şi D.E.P.A.B.D., respectiv Inspectorat.”

Art. 10

(1) În situaţiile prevăzute la art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, contravaloarea cărţii electronice de identitate, a cărţii de identitate şi a cărţii de alegător aferente se suportă din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective.

6. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

,,(1) În situaţiile prevăzute la art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contravaloarea cărţii electronice de identitate şi a cărţilor de identitate simple se suportă din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective. ”

Art. 11

(1) Punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate şi a cărţii de identitate se realizează, în mod eşalonat, în termen de maximum 18 luni de la data emiterii primei cărţi electronice de identitate sau a primei cărţi de identitate, pe măsura asigurării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu suportul tehnic necesar, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România.

7. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

,,(1) Punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate şi a cărţii de identitate simple se realizează, în mod eşalonat, în termen de maximum 18 luni de la data emiterii primei cărţi electronice de identitate sau a primei cărţi de identitate simple, pe măsura asigurării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu suportul tehnic necesar, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România.

  Art. III. –Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională” – S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 20 noiembrie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
Art.7

(22) Compania Naţională «Imprimeria Naţională» – S.A. produce, cu titlu de exclusivitate, cărţile electronice de identitate, cărţile de identitate, cărţile de alegător aferente acestora, cărţile de identitate provizorii, dovezile de reşedinţă, cărţile electronice de rezidenţă şi cărţile de rezidenţă.

1. Alineatul (22) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

,,(22) Compania Naţională «Imprimeria Naţională» – S.A. produce, cu titlu de exclusivitate, cărţile electronice de identitate, cărţile de identitate simple, cărțile temporare de identitate, cărţile de identitate provizorii, dovezile de reședință, cărţile electronice de rezidenţă şi cărţile de rezidenţă.”

ANEXA 1

Art. 6 – Obiectul de activitate

Imprimeria Naţionala are ca obiect de activitate:

A. Activităţi principale:

b10) producerea, cu titlu de exclusivitate, a cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător aferente acestora, a cărţilor de identitate provizorii şi a dovezilor de reşedinţă;

2. În Anexa nr.1, la articolul 6 punctul A, litera b10) va avea următorul cuprins:

 

 

b10) producerea, cu titlu de exclusivitate, a cărţilor electronice de identitate,a cărţilor de identitate simple, a cărților temporare de identitate, a cărţilor de identitate provizorii și a dovezilor de reședință;

Art. 338

 

 

 

 

(4) Noile cărţi de identitate, eliberate începând cu anul 2014, în mod etapizat, cu elemente de securitate adecvate, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale UE şi SEE rezidenţi în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 235/2013, vor avea şi funcţionalitatea de card naţional.

(5) În momentul eliberării către un cetăţean a unei cărţi de identitate prevăzute la alin. (4), cardul naţional îşi încetează valabilitatea.

Art. IV. –Alineatele (4) și (5) ale articolului 338 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 29 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(4) Cărțile electronice de identitate eliberate persoanelor cu vârsta peste 18 ani, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, permit titularilor autentificarea în Platforma informatică din asigurările de sănătate, pentru scopurile prevăzute la art.337 alin.(2).

 

(5) Cardul naţional îşi încetează valabilitatea la data la care titularului i s-a eliberat o carte electronică de identitate.”

Art. 61

 

 

 

(1) Pentru scopurile prezentei legi, cartea de identitate şi cartea electronică de identitate valabile constituie document de călătorie pe baza căruia cetăţenii români pot călători în statele membre ale Uniunii Europene.

Art. V. – Alineatul (1) al articolului 61 Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Pentru scopurile prezentei legi, cartea de identitate şi cartea electronică de identitate valabile constituie document de călătorie pe baza căruia cetăţenii români pot călători în statele membre ale Uniunii Europene, precum și în statele terțe care le recunosc ca document de călătorie.”

Art.VI. – (1) Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art.9 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță, autoritățile care pot comunica informații pentru a fi utilizate la actualizarea datelor din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor sunt următoarele:

   a) Ministerul Afacerilor Externe, pentru evenimentele de stare civilă intervenite în străinătate;

    b) Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, pentru cei care dobândesc sau pierd cetăţenia română;

    c) organele judiciare, pentru persoanele faţă de care s-a dispus interzicerea exercitării drepturilor electorale, interzicerea prezenţei sau părăsirii localităţii, precum şi pentru persoanele puse sub interdicţie;

    d) instanţele judecătoreşti, notarii publici şi ofiţerii de stare civilă, pentru modificări intervenite ca urmare a divorţului;

    e) Direcţia Generală de Paşapoarte, pentru cei care dobândesc sau deţin statutul de cetăţean român cu domiciliul în străinătate.

    f) structurile de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor sau din cadrul primăriilor, acolo unde nu funcţionează servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, pentru modificările intervenite în statutul civil al persoanelor fizice.

(2) Cetățenii români cu vârsta între 12 și 14 ani la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărții electronice de identitate, sunt obligaţi să solicite eliberarea actului de identitate cel mai târziu la 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani.

ART. VII. – (1) Cărţile de identitate care nu îndeplinesc cerinţele prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (UE) 2019/1157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație, încetează să fie valabile ca documente de călătorie, în sensul prevăzut la art.13 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță, la data expirării lor sau la data de 3 august 2031, oricare dintre aceste date survine mai întâi.

(2) Prin derogare de la alin.(1):

a) cărţile de identitate care nu îndeplinesc standardele minime de securitate stabilite în partea 2 a documentului OACI 9303 sau care nu includ un MRZ funcţional, astfel cum se defineşte la art.5 alin.(3) din Regulamentul (UE) 2019/1157, îşi încetează valabilitatea la expirarea lor sau la data de 3 august 2026, oricare dintre acestea survine mai întâi;

b) cărțile de identitate ale persoanelor în vârstă de 70 de ani și peste la 2 august 2021,  care îndeplinesc standardele minime de securitate stabilite în partea 2 din documentul OACI 9303 şi care au un MRZ funcţional, astfel cum este definită la art.5 alin.(3) din Regulamentul (UE) 2019/1157, îşi încetează valabilitatea la expirarea lor.

Art. VIII. – (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, prevederile din cuprinsul actelor normative, referitoare la cartea de alegător, își încetează aplicabilitatea.

(2) La aceeași dată, Hotărârea Guvernului nr.697/2000 privind cartea de alegător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 24 august 2000, cu modificările ulterioare, se abrogă.

(3) Dispozițiile prevăzute la art.I pct. 29 intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Art. IX. – În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Guvernul va modifica și/sau completa în consecință Normele metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1375/2006, și Hotărârea Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil.

FOTO: dgepmb.ro