Confidenţialitate

Nereguli descoperite în activitatea CFR Călători dintre anii 2017 și 2019

Corpul de control al premierului anunță că a descoperit mai multe nereguli în activitatea CFR Călători dintre anii 2017 și 2019, între care proiecte de investiţii nerealizate, organizarea Consiliilor de Administraţie fără respectarea legii sau încheierea anumitor contracte majorate prin acte adiţionale.

Concluziile au fost înaintate Direcției Naționale Anticorupție.

“Raportul de control a fost finalizat la data de 15 aprilie 2020 şi transmis către prim-ministru(spre informare), Ministerul Finanţelor Publice (spre informare şi valorificare), Direcţia Naţională Anticorupţie (spre informare şi valorificare), Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor (spre analiză şi valorificare) şi către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” (spre analiză şi valorificare)”, se precizează în sinteza documentului.

Obiectivele controlului au fost de a verifica/evalua modul de respectare a prevederilor legale şi a normelor interne privind organizarea şi funcţionarea societăţii, a prevederilor legale ce reglementează guvernanţa corporativă şi a celor ce asigură cadrul normativ incident atribuirii, încheierii şi derulării contractelor de achiziţii sectoriale. Totodată a fost vizat modul de realizare a programelor anuale de investiţii, precum şi de respectarea prevederilor legale cu privire la constituirea şi realizarea veniturilorşiangajarea/efectuarea cheltuielilor.

În 2017, CFR Călători nu a realizat niciun proiect de investiţii ce a avut ca obiect modernizarea sau achiziţia materialului rulant, iar între 2018-2019 unele dintre proiectele de investiţii în acest domeniu au fost realizate parţial sau nu au fost realizate.

De asemenea, structura organizatorică a CFR Călători a fost modificată succesiv, în anii 2018 şi 2019, printr-un număr de patru decizii ale Consiliului de Administraţie, ca urmare a punerii în executare, doar din punct de vedere formal, a unor hotărâri ale instanţelor de judecată pronunţate în litigii cu persoane care au deţinut în trecut funcţii în cadrul societăţii şi care au fost desfiinţate.

În acest sens, au fost înfiinţate funcţii de conducere (două funcţii de director şi una de director general adjunct al societăţii) fără a le fi alocate resurse organizaţionale corespunzătoare, respectiv fără a li se asigura personal şi compartimente funcţionale subordonate.

“Modificările succesive ale structurii organizatorice au avut ca rezultat, în cele din urmă, existenţa unui număr de două compartimente funcţionale cu activitate stabilită (prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare) în domeniul resurselor umane, respectiv: o direcţie, fără personal alocat în afara directorului şi subordonată directorului general adjunct; un serviciu aflat în subordonarea directă a directorului general. Între aceste compartimente, care aparţin unor lanţuri decizionale paralele, nu au fost prevăzute relaţii funcţionale”, arată raportul.

În componenţa consiliilor de administraţie au fost numiţi în perioada 1 ianuarie 2017–31 decembrie 2019, prin acordarea unor mandate provizorii, fără finalizarea unei proceduri de selecţie derulată în conformitate cu prevederile Ordonanţeide urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, un număr de 22 de persoane, cu toate că prevederile art. 60 din actul normativ invocat, forma în vigoare pentruperioada vizată, a prevăzut obligaţia numirii administratorilor pe baza procedurii de selecţie reglementată în acest sens.

Mai mult, administrarea CFR Călători s-a realizat în lipsa unor indicatori-cheie de performanţă integraţi contractului de mandat încheiat cu membrii CA, fără stabilirea unor obiective şi criterii de performanţă, respectiv în lipsa unor instrumente de evaluare a eficienţei activităţii administratorilor şi de măsurare a performanţei acestora, asumate de ambele părţi ale contractului de mandat.

“Structura CA a fost incompletă în diferite intervale detimp, respectiv într-o perioadă au fost ocupate cinci din cele şapte posturi, iar în alte trei perioade au fost ocupate şase din cele şapte posturi, nefiind respectate prevederile art. 23 alin. (1) din Actul constitutiv (forma în vigoare în perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2019). În perioada 20 aprilie 2018-15 mai 2018 un număr de 12 decizii ale CA au fost adoptate cu un număr de şase administratori, nefiind respectată nici obligaţia prevăzută la art. 137 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căreia, în situaţia în care societatea pe acţiuni este administrată de mai mulţi administratori, numărul acestora trebuie să fie totdeauna impar”, arată corpul de control.

În perioada controlată, administrarea CFR Călători efectuată pe baza unor mandate provizorii a avut drept consecinţă delegarea de către CA a atribuţiilor de conducere a societăţii către directori (director general şi director financiar-contabil) ale căror mandate au fost, de asemenea, provizorii. Mandate de patru luni, prelungite până la 6 luni şi, în anumite situaţii, reînnoite, au fost acordate directorului general şi directorului financiar-contabil prin decizii ale CA, în baza cărora au fost numite un număr de trei persoane în funcţia de director general provizoriu şi un număr de două persoane în funcţia de director financiar-contabil provizoriu.

“Astfel, lipsa componentei de management a planului de administrare a avut ca efecte: inexistenţa unor obiective specifice stabilite în sarcina directorilor, asumate formal de aceştia şi, implicit, lipsa unor criterii de evaluare clare şi formalizate a activităţii persoanelor cărora le-au fost delegate atribuţii de conducere a societăţii”, potrivit raportului.

Alte nereguli au fost găsite şi în respectarea prevederilor legale cu privire la atribuirea, încheierea şi derularea contractelor la nivelul CFR Călători.

Ca urmare a finalizării procedurii de atribuire (licitaţie deschisă–online) organizată în data de 17 august 2017, între CFR Călători, în calitate de promitent–entitate contractantă, şi ofertantul declarat câştigător, în calitate de promitent–prestator, a fost încheiat un acord cadru nr. 7/20 februarie 2018 pentru servicii de „Revizie tip R8 la automotoarele Desiro SR 20D–Revizie Capitală şi alte servicii constatate pe fluxul tehnologic în prezenţa Recepţiei CFR”.

În data de 20 februarie 2018, între aceleaşi părţi a fost încheiat Contractul sectorial de servicii nr. 46/2018, subsecvent al Acordului cadru nr. 7/2018, având ca obiect prestarea serviciului „Revizie tip R8 la automotoarele Desiro SR 20D –Revizie Capitală”, pentru un număr de 12 automotoare, în valoare de 13,45 milioane lei, inclusiv TVA. Prin actele adiţionale la contract nr. 3 –6, valoarea a fost majorată cu 506.827 lei.

Durata stabilită iniţial prin Contractul subsecvent nr. 46/2018 a fost până la data de 19 august 2018. Aceasta a fost prelungită ulterior prin acte adiţionale până la data de 31 decembrie 2018 şi respectiv 30 iunie 2019.

În ceea ce priveşte primele 6 automotoare, introduse la reparaţie în perioada 11 aprilie 2017-17 mai 2018, a căror reparaţii au fost finalizate, s-a constatat faptul că CFR Călători a achitat, integral, serviciile de bază efectuate de prestator, în valoare de 7,23 milioane lei şi cele suplimentare, în valoare de 1,96 milioane lei, deşi prestatorul nu a respectat termenele de execuţie prevăzute contractual în cazul unui număr de 4 dintre acestea.

Ca urmare a depăşiri termenelor de execuţie prevăzute în Caietul de sarcini, CFR Călători a calculat penalităţi pentru depăşirea acestora în cazul a 4 automotoare şi a emis către prestator un număr de 13 facturi de penalităţi în valoare de 663.368 lei. Aceste facturi nu au fost recunoscute de prestator şi, figurează neîncasate.

Potrivit prevederilor din Contractul sectorial de servicii nr. 46/20.02.2018, subsecvent la Acordul cadru nr. 7/20.02.2018, s-a stabilit faptul că plata prestaţiilor trebuie făcută de beneficiar în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării facturii la sediul său, prin ordin de plată, fără a fi prevăzută posibilitatea stingerii obligaţiilor prin compensare şi/sau deducerea din preţul facturii a sumelor reprezentând penalităţi de întârziere şi nici nu a fost condiţionată plata facturilor de respectarea termenelor de execuţie stabilite de părţile contractuale.

Mai mult, potrivit Caietului de sarcini, imobilizarea maximă în societatea reparatoare a automotoarelor era stabilită pentru o perioadă de 75 de zile calendaristice, iar constatarea unor eventuale servicii suplimentare trebuia să fie efectuată de reprezentanţii prestatorului şi ai beneficiarului şi avizată către CFR Călători SA în mod obligatoriu în interiorul celor 75 de zile.

În aceste condiţii, serviciile suplimentare/imprevizibile, necesar a fi efectuate, au fost constatate pe fluxul de reparaţie (în situaţia a 6 automotoare introduse în reparaţie în perioada 17 mai 2018-25 iunie 2018) în perioada 24-26.06.2019, respectiv cu circa 10 luni întârziere faţă de termenul la care reprezentanţii prestatorului şi cei ai beneficiarului aveau obligaţia contractuală de a le constata.

Din informaţiile puse la dispoziţie de către CFR Călători, a reieşit faptul că demersurile entităţii verificate în legătură cu cele şase automotoare imobilizate la prestator, efectuate pe parcursul derulării Contractului subsecvent nr. 46/2018, au constat, doar, în emiterea, la data de 4 iulie 2019, a unui număr de şase facturi de penalităţi de întârziere şi încheierea unui proces verbal în data de 13 aaugust 2019, care potrivit reprezentanţilor CFR Călători „nu şi-a produs efectele” din motive imputabile prestatorului.

Potrivit celor prezentate, s-a constatat faptul că indisponibilizarea unui număr de 6 automotoare în uzina reparatoare, peste termenul contractual, a fost cauzată de nerespectarea prevederilor caietului de sarcini şi ale contractului precum şi de demersurile întârziate ale CFR Călători cu referire la depăşirea duratei de imobilizare, demersuri care au fost materializate în acţiuni în instanţăla peste un an de la data la care automotoarele ar fi trebuit restituite în stare de funcţionare către CFR Călători.

“În condiţiile în care 6 dintre cele 12 automotoare, ce au făcut obiectul Contractului subsecvent nr. 46/2018 (Revizie tip R8 la automotoarele Desiro SR 20D –Revizie Capitală), sunt şi în prezent imobilizate la societatea reparatoare, s-a constatat faptul că, până în momentul finalizării prezentului control, nu s-a procedat la încheierea unui acord între reprezentanţii CFR Călători şi cei ai prestatorului în care să fie cuprinse: modul de preluare a automotoarelor aflate la prestator, proceduri, termene clare şi precise privind finalizarea serviciilor de reparaţii rămase neefectuate în contextul în care durata contractului a expirat”, arată corpul de control.

De asemenea, din documentele puse la dispoziţie de CFR Călători a reieşit faptul că în situaţia serviciilor de salubrizare, preţurile stabilite prin Acordul cadru nr. 52/24.10.2017şi Contractul subsecvent nr. 338/25.10.2018 au fost ajustate prin încheierea unor acte adiţionale. Motivul invocat pentru ajustarea preţurilor unitare a fost apariţia unor circumstanţe imprevizibile determinate de modificări legislative,intervenite în perioada 2017-2019, care au avut ca efect creşterea salariului minim brutpe economie. În solicitarea de actualizare a preţurilor unitare, prestatorul nu a prezentat justificarea efectului pe care modificările legislative îl au asupra costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul iniţial al contractului, fiind astfel încălcate prevederile din Instrucţiunea ANAP nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială.

Controlul face referire şi la realizarea programelor anuale de investiţii.

În ceea ce priveşte materialul rulant motor, potrivit datelor cuprinse în Raportul privind controlul efectuat de Corpul de control al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor din data de 29 noiembrie 2019, din cele peste 1.000 unităţi motoare (locomotive şi rame electrice) conţinute în parcul inventar al societăţii, activitatea de transport feroviar a CFR Călători este asigurată prin intermediul a aproximativ 460 de unităţi motoare, din care 125 rame şi automotoare. În aceste condiţii deficitul estimat de societate este de 75-100 de rame şi automotoare.

Parcul de vagoane al CFR Călători era compus la finele lunii august 2019 din 731 vagoane operabile (parc activ), 101 vagoane aflate în reparaţie, 487 vagoane cu privire la care s-a constatat nevoia introducerii înreparaţie, 176 vagoane pentru care s-a aprobat casarea şi 535 de vagoane (cuprinse în parcul inactiv) faţă de care nu au fost luate decizii privind casarea, valorificarea sau eventuala operaţionalizare.

Şi în privinţa parcului activ de vagoane, CFR călători a estimat un deficit de aproximativ 25.000-30.000 de locuri şi a identificat diverse probleme la diferitele categorii (serii) de vagoane deţinute, care împiedică respectarea standardelor de confort şi accesibilitate.

“În situaţia în care materialul rulant al CFR Călători este deficitar şi constituie principalul activ corporal patrimonial alCFR Călători care generează venituri şi asigură respectarea standardelor de siguranţă, confort şi viteză pentru transportul feroviar de călători, s-a constatat faptul că gradul de realizare a proiectelor de investiţii în perioada 2017-2019, ce au ca finalitate reparaţiile/modernizările şi achiziţiile de active din această categorie, nu a avut ca efect acoperirea necesarului de unităţi motoare şi vagoane. Astfel, în anul 2017 CFR Călători nu a realizat/finalizat niciun proiect de investiţii ce a avut ca obiect modernizarea sau achiziţia materialului rulant, iar în perioada 2018-2019 unele dintre proiectele de investiţii în acest domeniu au fost realizate parţial sau nu au fost realizate”, se precizează în raport.

Din documentele puse la dispoziţie de companiei a reieşit faptul că insuficienţa investiţiilor în raport cu necesităţile CFR Călători a avut ca principală cauză finanţarea deficitară din surse proprii, în contextul existenţei unor pierderi neacoperite aferente exerciţiilor financiare anterioare şi înregistrării performanţelor financiare negative ce caracterizează ultimii ani. Finanţarea de la bugetul de stat a investiţiilor CFR Călători este limitată de respectarea normelor europene privind ajutorul de stat. Pe de altă parte, o alocare bugetară justificată de subcompensarea serviciilor publice efectuate de societate în perioadele anterioare, poate fi făcută în baza unei decizii externe societăţii.

Analizând evoluţia rezultatului brut al CFR Călători într-un orizont mai mare de timp, s-a constatat faptul că tendinţa este de deteriorare, respectiv intervalul de timp 2014-2018 este caracterizat de un maxim de profit aferent anului 2014 (profit brut în valoare de 69,91 milioane lei/ profit operaţional 114,37 milioane lei) şi o pierdere maximă aferentă exerciţiului financiar 2018 (pierdere brută 82,79 milioane lei/ pierdere operaţională 83,44 milioane lei).Tendinţa de deteriorare a rezultatului este cauzată de creşterea veniturilor totale în perioada 2014-2018 într-un ritm inferior (2,12%), creşteriicheltuielilor totale în aceeaşi perioadă (9,31%).

Tendinţa de creştere a cheltuielilor totale în perioada 2014-2018 este direct determinată de evoluţia crescătoare a valorii cheltuielilor cu personalul în această perioadă, pe fondul diminuăriinumărului de angajaţi (numărul mediu de angajaţi a fost în 2014: 13.195 persoane, iar în 2018: 12.782 persoane).

Analiza structurii cheltuielilor efectuate de CFR Călători în perioada 1 ianuarie 2017-30 iunie 2019 a relevat faptul că ponderea cheltuielilor cu personalul din totalul cheltuielilor de exploatare a devenit cea mai mare în 2018 (36,05%) şi primul semestru al anului 2019 (38,71%), devansând ponderea cheltuielilor materiale (35,85% în 2018 şi 35,62% în semestrul 1 2019).