Confidenţialitate

GALAȚI: Comuna Iveşti, în carantină

Autorităţile au decis instituirea carantinei zonale în comuna gălăţeană Iveşti, timp de 14 zile, începând de marţi dimineaţă, de la ora 5:00, pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

”Ca urmare, a solicitării CJSU Galaţi, Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei a emis ordinul de instituire a carantinei zonale a comunităţii cuprinsă între străzile Vasile Alecsandri, Victor Ioan Popa şi str. Pădurii aferente DJ 254 (str. Blăjerii de Sus) din comuna Iveşti, judeţul Galaţi, începând de astăzi, 13.10.2020, ora 05.00, pentru 14 zile. În zona de carantină menţionată se aplică în mod corespunzător toate interdicţiile şi restricţiile stabilite în perioada stării de alertă, prevăzute în Legea nr. 55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare şi respectiv H.G. nr. 782 din 14.09.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată şi completată cu Hotărârea de Guvern nr. 841 din 8 octombrie 2020”, potrivit unui comunicat.

Se stabilesc rute ocolitoare:

  • D.J. 255 Izvoarele – Slobozia Conachi – Pechea – ieşire D.J. 251 – Costache Negri – Cudalbi – ieşire D.J. 254 – Griviţa;
  • D.J. 253 Umbrăreşti intersecţie cu D.J. 254 B – Griviţa.

În/din zona de carantină menţionată, este permisă intrarea, respectiv ieşirea pentru:

a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice, precum şi aprovizionării populaţiei, pe baza documentelor justificative care să indice scopul şi destinaţia transportului;
b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, sanitar veterinar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor, transporturilor şi activităţilor cu caracter religios;
c) voluntarii ce vor asigura alimente, medicamente şi bunuri de strictă necesitate, pe baza unei adeverinţe eliberată de către Primăria Iveşti; lista de voluntari va avea un număr de maxim 15 persoane şi va fi întocmită de către Primăria Iveşti, componenţa acesteia rămânând neschimbată pe toată durata institurii măsurii şi avizată de către Centrul Judeţean pentru Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Galaţi;
d) persoanele ce desfăşoară activităţi agricole, sau pentru comercializarea produselor agroalimentare, prin completarea declaraţiei pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 1.

Din/în zona de carantină, menţionată este permisă ieşirea, respectiv intrarea persoanelor care locuiesc în zona de carantină, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, sanitar veterinar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor, transporturilor şi activităţilor cu caracter religios, doar pentru situaţii excepţionale care ţin de menţinerea serviciilor publice sau operaţionale.

Persoanele care locuiesc în zona de carantină, aflate în alte situaţii decât cele deja menţionate vor putea părăsi zona de carantină numai după ce obţin aprobarea scrisă, semnată de către şeful Centrului Judeţean pentru Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Galaţi, pe baza completării declaraţiei pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 1, care va fi vizată de către preşedintele C.L.S.U. Iveşti şi transmisă Centrului Judeţean pentru Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Galaţi spre aprobare.
– Toate persoanele care merg la serviciu vor prezenta autorităţilor legitimaţia de serviciu (valabilă pentru instituţiile bugetare) sau adeverinţa de salariat eliberată de angajator, ştampilată şi semnată de către acesta (valabilă pentru celelalte categorii), ori după caz, declaraţia pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 1.

– În conţinutul adeverinţei eliberate de către angajator, se vor specifica în clar următoarele aspecte: datele de contact şi de identificare ale angajatorului, datele de contact şi de identificare ale persoanei angajate/salariate, itinerariul de deplasare al acesteia între domiciliu şi locaţia în care acesta îşi desfăşoară activitatea de lucru, precum şi necesitatea argumentată a prezenţei angajatului la locul de muncă şi faptul că persoana în cauză a fost instruită cu privire la obligativitatea respectării măsurilor de prevenire a riscului epidemiologic.

Totodată, în zona de carantină se instituie următoarele măsuri obligatorii:

a) în toate spaţiile publice, atât cele interioare cât şi cele exterioare este obligatorie purtarea măştii de protecţie astfel încât să acopere nasul şi gura;
b) intrarea-ieşirea persoanelor şi vehiculelor în/din localitatea aflată în carantină se va efectua doar prin filtrele instituite de forţele de ordine din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

c) se interzice cu desăvârşire deplasarea persoanelor aflate în izolare / carantină în afara domiciliului, reşedinţei, ori adresei declarate pentru izolare/carantină în comuna Iveşti; monitorizarea respectării acestei măsuri se va efectua permanent prin structurile Ministerului Afacerilor Interne, în baza Planului integrat de acţiune, elaborat de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi;
d) este interzisă circulaţia persoanelor şi a vehiculelor în intervalul orar 22.00 – 06.00; excepţie fac bolnavii cronici aflaţi în evidenţele unităţilor sanitare, femeile gravide, urgenţele medicale;
e) este permisă deplasarea pentru aprovizionare cu marfă a operatorilor economici de pe raza comunei carantinate în intervalul orar 06.00 – 22.00 pe baza declaraţiei pe proprie răspundere, însoţită după caz, de copie a certificatului de înregistrare fiscală, adeverinţă de la angajator (în situaţia în care nu efectuează administratorul societăţii comerciale deplasarea) şi respectiv de documente justificative de achiziţie/transport;
f) este interzisă intrarea în zona carantinată a operatorilor economici ce desfăşoară activităţi de curierat şi care livrează/preiau comenzi la/de la cetăţenii unităţii administrative-teritorială carantinate; în acest caz, predarea-preluarea coletelor se va efectua în zonele unde sunt amplasate filtrele structurilor Ministerului Afacerilor Interne; administratorii sau deţinătorii spaţiilor comerciale din zona de carantină vor asigura triajul observaţional, măsurarea temperaturii şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru persoanele care intră/ies din spaţiul comercial.
În zona de carantină, Primăria Iveşti va lua următoarele măsuri:

a) instalarea unui punct de lucru cu publicul poziţionat pe str. Blăjerii de Sus, în zona filtrului ce va fi instituit pentru blocarea accesului din D.N. 25 în zona carantinată; activitatea desfăşurată în punctul de lucru va avea în vedere în principal colectarea declaraţiilor pe proprie răspundere formulate de cetăţenii din comunitate pentru părăsirea zonei carantinate, conform dispoziţiilor art. 5, alin. (2);
b) aducerea la cunoştinţa cetăţenilor din zona carantinată a informaţiilor detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală ce trebuie respectate în contextul epidemiologic existent şi regulile de prevenire a răspândirii virusului COVID-19, prin: distribuirea de pliante şi difuzarea de mesaje prin instalaţii de sonorizare (inclusiv montate pe autovehicule), prin care se vor mediatiza inclusiv prezenta hotărâre;
c) asigurarea funcţionării continue a serviciilor de utilităţi publice (apă curentă, electricitate, etc.), iar în cazul persoanelor infectate cu COVID-19, deşeurile rezultate din imobilele acestora, vor fi colectate, eliminate şi neutralizate de către o firmă specializată autorizată;
d) asigurarea aplicării întocmai şi monitorizarea măsurii prevăzute la articolul 6, litera c);
e) asigurarea de materiale dezinfectante şi personal care va efectua triajul observaţional, măsurarea temperaturii şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru toate persoanele care intră/ies în/din localitatea carantinată prin filtrele instituite de forţele de ordine;
f) asigurarea dezinfecţiei spaţiilor indicate de către Direcţia de Sănătate Publică Galaţi;
g) asigurarea continuităţii aprovizionării cu alimente, medicamente şi bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susţinători sau fără posibilităţi de asigurare a subzistenţei, prin intermediul voluntarilor precizaţi la articolul 3, lit. d).
Direcţia de Sănătate Publică Galaţi va stabili asigurarea continuităţii actului medical prin medicii de familie din Comuna Iveşti şi va întocmi lista cu diferitele categorii de persoane cu risc medical, cum ar fi: bolnavi cronici, femei gravide, persoane dializate, pacienţi oncologici, etc.; un exemplar al listei va fi pus la dispoziţia forţelor de ordine aflate în dispozitiv prin Centrul Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei;
Centrul Judeţean pentru Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Galaţi pe baza datelor furnizate de către Direcţia de Sănătate Publică Galaţi va difuza în dinamică către forţele de ordine şi Primăria Iveşti, lista actualizată cu persoanele aflate in izolare / carantină, pentru verificarea respectării de către aceştia a măsurilor impuse de izolare / carantinare;