Care este cel mai lung cuvânt din lume şi câte ore ia pronunţia lui

Proteina Titin are un nume ştiinţific cu adevărat kilometric.

Titin (TTN) are o denumire ştiinţifică a cărei citire durează peste trei ore şi jumătate. A descoperit asta un polonez care a încercat să citească întregul cuvânt iar apoi a postat înregistrarea pe YouTube. Dmitri Golubovskia avut nevoie de 3ore, 33 minute şi 23 de secunde pentru a citi denumirea completă alcătuită din 189.819 litere.

Click aici pentru înregistrare

Cel mai lung cuvânt din lume începe cu ‘Methionylalanylthreonylserylarginylglycylalanylserylarginylcysteinylproly- larginylaspartylisoleucylalanylasparaginylvalylmethionylglutaminylarginyl- leucylglutaminylaspartylglutamylglutaminylglutamylisoleucylvalylglutaminy- llysylarginylthreonylphenylalanylthreonyllysyltryptophylisoleu’ şi se termină cu ‘aspartyltryptophylleucyllysylserylserylglutamylarginylthreonylala- nylalanylphenylalanylprolylserylserylserylglycylvalylisoleucyltyrosylthre- onylvalylalanyllysylglutamylglutamylleucyllysyllysylphenylalanylglutamyla- lanylphenylalanylglutaminylarginylglutaminylvalylhistidylglutamylcysteiny- lleucylthreonylglutaminylleucylglutamylleucylisoleucylasparaginyllysylglu- taminyltyrosylarginylarginylleucylalanylarginylglutamylasparaginylarginyl- threonylaspartylserylalanylcysteiny